DRUHÝ STUPEŇ

Druhý stupeň na ZŠ SMART

Ve školním roce 2018/2019 naše škola poprvé otevřela II. stupeň - žáci přešli do 6. třídy. Dlouho jsme pečlivě plánovali, konzultovali a připravovali takový vzdělávací model, o kterém budeme přesvědčeni, že bude pro děti od 12 do 15 let systémově nejvhodnější a nejpřínosnější co se týče vzdělávání a získávání nových znalostí a dovedností.

Velkou inspirací nám byla

I.stupeň ZŠ (6 - 11 let)

Od první do páté třídy se děti především učí učit, pracovat s ostatními spolužáky, fungovat ve školním systému. Základními dovednostmi pro ně jsou čtení, psaní a matematika. Klíčovou snahou je, aby si uchovaly svou spontánnost, radost (z učení) a zároveň posilovali respekt k autoritě učitele. Pro úspěšné zvládnutí prvního stupně se děti potřebují spolehnout na pomoc učitelů a rodičů.

II.Stupeň ZŠ (12 - 15 let)

Přechodem na druhý stupeň mají žáci již vybudované školní návyky a přebírají odpovědnost za své výsledky. Ve vzdělávání především potřebují jasně definovat PROČ SE NĚCO UČÍ. Jejich hlavní zájem se soustřeďuje na kolektiv a vztahy v něm. Vyhraňují se jejich zájmy a posilují jejich silné a slabší stránky. V dnešní době je hlavní, učit je pracovat s informacemi ("digital natives"). Žáci v tomto věku potřebují především RESPEKT, PROSTOR, HRANICE A PRAVIDLA.

6. - 7. třída

 • Důraz na objevování, poznávání světa kolem nás v kontextu, praktické vyučování
 • Práce s kolektivem, vztahy a objevování sebe sama
 • Hledání oblastí vlastního zájmu

8. - 9. třída

 • Teoretické znalosti, studium faktů a informací potřebných pro zvládnutí přijímacích zkoušek na SŠ
 • Samostatné projekty, závěrečná práce, třídní projekty

Skladba předmětů / studijní bloky

ČLOVĚK A PŘÍRODA (ČAP)

 • Přírodopis, Fyzika, Chemie, Zeměpis, Enviromentální výchova, Výchova ke zdraví

ČLOVĚK A SPOLEČNOST (ČAS)

 • Dějepis, Literatura, Reálie, Výchova k občanství, Sociální zeměpis, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, ...

KULTURA A TVORBA (KAT)

 • Hudební / Výtvarná / Dramatická výchova, Tvůrčí psaní, Pracovní činnosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV)

 • Etika, Mediální výchova, měkké dovednosti, třídnická práce, komunitní práce a dobrovolnictví

PROJEKTY

 • Expedice, exkurze, sportovní kurzy, IT kurz, divadelní představení, závěrečná práce a roční portfolia

SAMOSTATNĚ:

 • Matematika, Český jazyk, ostatní jazyky, Tělesná výchova