PROJEKTOVÁ VÝUKA

Projektová výuka v ZŠ SMART probíhá na I. stupni každý čtvrtek od 10:30 - 12:00 hod. Žáci od 3. - 5. třídy si vždy vyberou téma, které je nejvíce oslovilo. Po dobu cca 10 týdnů pak se svým týmem pracují na činnostech, které projekt nabízí. Poslední hodina je vždy věnována prezentaci výsledků všech týmů. Během práce dbáme na to, aby se děti seznámily s co nejrůznějšími aktivitami, které jdou napříč předměty i činnostmi.

Na II. stupni se žáci učí v integrovaných blocích a projektová výuka je již běžnou součástí jejich výuky. Zároveň pracují projektově v předmětu KAT (Kultura A Tvorba), v rámci kterého si vždy na několik týdnů dopředu volí téma/oblast, které se chtějí věnovat a na kterých projektech chtějí pracovat. 


PROJEKTOVÁ VÝUKA (definice):

Projektové učení nebo projektové vyučování (angl. Project-based learning, PBL) - hlavním cílem je navodit hlubokou, detailní úroveň učení se s využitím metod na bázi průzkumu či výzkumu podpořenými tématy, která jsou skutečná a důležitá pro studentův každodenní život. Jde o komplexní vyučovací metodu, která je založena na propojení praxe (reálných situací) a teorie (vědomostí, nabytých v klasické školní výuce) v cílené činnosti žáka na určitém projektu.

Jaké znaky musí výuka mít, abychom šlo hovořit o projektu?

 • Řeší jeden přesně vymezený problém a je stanoven jasný cíl projektu - splnitelný a měřitelný.
 • Pokud je téma zadáváno učitelem, musí být vše vymezeno jasně, stručně a srozumitelně.
 • Celý projekt je koncentrován kolem základního tématu, který slučuje i více vyučovacích předmětů najednou, propojuje poznatky z různých oblastí s realitou.
 • Probíhá v jasně vymezeném časovém úseku.
 • Vytváří takové situace, v nichž musí žáci projevit vlastní iniciativu.
 • Průběh projektu i jeho výsledky jsou evaluovány podle předem daných měřítek - nutná reflexe.
 • Projektové vyučování je nutně spjato s praxí, s reálným životem.
 • Žáci pracují skupinově i individuálně - diskutují, hledají kompromisy, argumentují, kooperují.
 • Učitel se posouvá do role průvodce, poradce, motivátora, kouče.
 • Téma výuky (projektu) je vybíráno tak, aby samo o sobě žáky motivovalo. 
 • Projektové vyučování představuje cílené, promyšlené a dobře organizované vyučování.
 • Vždy končí konkrétním, hmatatelným výstupem (knižní publikace, nástěnka, prezentace, atd.)
 • Důležité je, aby každý žák mohl ukázat nebo říci: "Tuto část projektu jsem udělal já."

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Projektov%C3%A9_u%C4%8Den%C3%AD Historie_Age of Empires
Historie_Age of Empires
Pracovní pozice - autoopravář
Pracovní pozice - autoopravář
Zahrada
Zahrada

* Tento projektový blok je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Šablony I. (MŠMT).

** Tento projektový blok je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Šablony II. (MŠMT).