OTEVŘENÁ ŠKOLA

Vzdělávací program OTEVŘENÁ ŠKOLA

Základní škola SMART funguje jak vzdělávací organizace zaměřená na propojení světa školního učení s realitou světa kolem nás. 

OTEVÍRÁME SE poznatkům v kontextu každodenního života

  • učíme děti přemýšlet, jaké mají věci a situace smysl.

OTEVÍRÁME SE rodinám našich žáků

  • snažíme se, aby se staly součástí vzdělávání svých dětí, nikoliv jen vnějšími pozorovateli.

OTEVÍRÁME SE zkušenostem z praxe 

  • jedině tak se dozvíme, jakým způsobem je možné využít probranou teorii.

OTEVÍRÁME SE novým metodám a postupům 

  • samozřejmostí pedagogů SMARTu je neustálé vzdělávání.

OTEVÍRÁME SE sobě navzájem

  • jsme ve škole přáteli a rovnocennými partnery.

OTEVÍRÁME SE skutečnosti, že současný svět se mění 

  • a mění se tak rychle, že není možné s jistotou určit, jaké znalosti a dovednosti budou dnešní děti potřebovat - učíme je být flexibilní, zvídaví a připravení měnit svůj život podle aktuálních podmínek.

OTEVÍRÁME SE snaze být moderní školou 21. století 

Náš vzdělávací program není založen na kritice stávajícího školského systému a na novátorství za každou cenu. Ctíme tradici a osvědčené metody výuky. Jsme současně připraveni opustit metody a přístupy, které modernímu vzdělávání a výchově již nevyhovují. 

Vzdělávací přístupy

Projektové vyučování

Je založeno na propojení teorie a praxe a vede žáky k vlastní činnosti, experimentování, kreativitě a učení v souvislostech. Téma projektu je zpracováváno z různých pohledů, toto vede k ucelenějšímu pohledu na daný problém a usnadňuje jeho porozumění. 

Problémové vyučování a konstruktivistický přístup

Kdykoliv to povaha probíraného učiva umožňuje, nepředkládáme žákům hotové informace, ale na základě toho, co děti již znají, popřípadě na základě poskytnutých informací, dostanou zformulovaný problém, který mají řešit (individuálně, nebo ve skupině). 

Skupinová práce žáků

Děti si kromě informací o učivu osvojují také dovednost spolupracovat, rozdělovat práci a plánovat ji. Kooperativní výukou žáci rozvíjejí pracovní, komunikativní, sociální a personální kompetence. 

Učení v souvislostech

Děti se učí své znalosti propojovat, hledat mezi nimi souvislosti, spojovat je ve větší celek. Souvislosti žáci objevují vlastní činností, uvědomují si je při realizování mezipředmětových vztahů. 

Komunitní kruh

V komunitním kruhu se realizují pravidelná setkávání žáků, kdy mohou děti prožívat sounáležitost i svoji jedinečnost ve společenství třídy. V kruhu lze řešit různé problémy a úspěchy týkající se každodenního života třídy, ale i problémy týkající se výuky.

Vzájemné učení - "peer teaching" (Buddies program)

To, co žák nepochopí od učitele, v některých případech dokáže lépe pochopit od svého spolužáka. Této metody využíváme v případech, kdy děti, které již probranou látku pochopily, pomáhají v pochopení ostatním, např. v projektu vzájemného čtení.

Práce s textem

Dovednost číst s porozuměním, orientovat se v textu, vyhledávat důležité údaje a mít schopnost vyjádřit text vlastními slovy je potřebná nejen při vzdělávání žáků, ale především pro praktický život. Čtenářskou gramotnost rozvíjíme ve většině vyučovacích předmětech.

Okamžitá zpětná vazba

V průběhu školního dne jsou žáci vyzýváni k tomu, aby hodnotili svou práci v hodinách. K tomuto hodnocení přidávají pedagogové i zpětnou vazbu týkající se konkrétní školní práce.

Návaznost učiva na životní zkušenosti žáků

Při práci se žáky využíváme již získaných znalostí a dovedností dětí a navazujeme na to, co již o konkrétním problému vědí. Jsou motivovány k tomu, aby si dosavadní poznatky doplnily, popřípadě upravily.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

V případě, že učitel pozoruje u žáka projevy, které by mohly být způsobeny specifickou poruchou učení nebo jiným handicapem, který narušuje proces učení, informuje o svém zjištění zákonné zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán sestavuje třídní učitel.

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Postup při zajišťování výuky je obdobný jako u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů, které na začátku školního roku sestavují učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů.

Začlenění průřezových témat

Všechny tematické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do učebních osnov některého vyučovacího předmětu. Realizovány jsou vzdělávacími strategiemi, které jsou použity pro naplnění očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oborů, ke kterým jsou přiřazeny.

Více podrobností k jednotlivým bodům se můžete dočíst ve Školním vzdělávacím plánu SMART, který je ke stažení zde.