Přihlášky na SŠ (2024)

Kariérní poradce: Mgr. Jiří Křiček

 • Kontakt: jiri.kricek@skola-smart.cz / Edookit zpráva
 • Konzultace pro žáky: v průběhu školy, kdykoliv po domluvě
 • Konzultace pro rodiče: kdykoliv po domluvě

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2023/2024

Řádný termín zkoušek:

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termíny:

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou

 • talentová zkouška: 2. 1. - 15. 1. 2024

Do oborů vzdělání v konzervatoři:

 • talentová zkouška: 15. 1. - 31. 1. 2024

Gymnázium se sportovní přípravou

 • talentová zkouška:  2. 1. - 15. 1. 2024

ZPůSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Máte na výběr 3 různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. 

 • elektronicky (maximum výhod)
 • vytištěním formuláře z online systému (tzv. výpis) 
 • listinným formulářem (tzv. tiskopis)

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.

V letošním školním roce tedy základní škola neposkytuje žákům přihlášky, jako tomu bylo v minulých letech. Prospěch ze ZŠ se dokládá přiložením vysvědčení - v našem případě dětem připravíme na předepsaném formuláři formou přepisu slovního hodnocení na známky. Ten pak k přihlášce přiložíte. Tento výpis dostanou žáci spolu s pololetním vysvědčením.


TYPY PŘIHLÁŠEK A VÝHODY/NEVÝHODY

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 1. Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 2. Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 3. Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 4. Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

Výhody:

 • Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.
 • Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy.
 • Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.
 • Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.
 • Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.


VÝPIS ZE SYSTÉMU

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení pomocí elektronické identity, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 1. Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 2. Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 3. Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 4. Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 5. Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Výhody a nevýhody:

 • Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.
 • U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 • Stačí jedna kopie od každé přílohy.
 • Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.


TISKOPIS SE VŠEMI PŘÍLOHAMI

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Výhody a nevýhody:

 • Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.
 • Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.
 • Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
 • Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.


DůLEŽITÉ ZMĚNY

 1. Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky.
 2. Určení priority jednotlivých škol. ROZHODUJTE SE SRDCEM!
 3. Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Přihláška a další formuláře budou po vydání ministerstvem ke stažení (předpoklad od cca 10. ledna 2024).


PŘIHLÁŠKA DO 1. KOLA

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit do dalších 3 oborů bez talentové zkoušky, budete tedy v přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 oborů.

Musím podat přihlášku do všech 3 (resp. 5) oborů vzdělání?

Ne, nemusíte. Je na Vás, zda podáte přihlášku do jednoho, dvou nebo všech tří oborů. Musíte ale doplnit jeden až dva obory s talentovou zkouškou, kam už byla přihláška podána k 30. listopadu 2023.

VÝBĚR ŠKOL - PRIORITIZACE

V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority. Co to znamená?

Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí "nad čarou" ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3.

 • Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy.
 • Priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělání až v případě, kdy se uchazeč umístí "nad čarou" ve více než jedné výsledkové listině.

Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete "nad čarou" ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.

Když si po podání přihlášky rozmyslím pořadí mých škol (oborů vzdělání), mohu pořadí změnit?

Zvolený obor a pořadí je možné měnit jen do 20. února 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové.


ODVOLÁNÍ

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč "pod čarou" a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí "nad čáru". Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů. 


VZDÁNÍ SE PŘIJETÍ V 1. KOLE

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

Byl jsem přijat na mou první školu/obor vzdělání v pořadí, ale rozmyslel jsem si to a chtěl bych radši na druhou. Můžu to nějak udělat?

Nemůžete. Pokud jste na jednu školu do příslušného oboru přijat, jediná možnost je vzdát se přijetí, pak podat přihlášku ve 2. nebo dalším kole. Nemáte ale jistotu, že na Vaší "druhé" škole bude ve 2. kole vypisováno přijímací řízení a že na ni budete přijat.


KDE SE BUDOU ZKOUŠKY KONAT

 • Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.
 • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a uchazeč se o nich dozví z pozvánek, které rozešlou ředitelé škol.
 • Náhradní termín JPZ se bude konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

PODÁNÍ OMLUVY

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy, kde měli konat JPZ. 

Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu. 


JEDNOTNÉ TESTY

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí. 


SPECIFIKACE POŽADAVKů

Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům pro minulý školní rok jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků.

Pro získání představy o formální podobě testů a úloh je možné využít také testy z předchozích let ve formátu PDF nebo webovou aplikaci TAU, která umožňuje procvičování testů. Více informací naleznete v záložce Testová zadání k procvičování.


ČASOVÝ LIMIT A POVOLENÉ POMůCKY

Časový limit pro test z 

 • českého jazyka = 60 minut,  
 • matematiky = 70 minut.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.


Informace pro žáky, kteří podávali přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami:

Mohou nastat tyto 4 situace:

 1. Žák je na SŠ s talentovou zkouškou přijat a chce zde studovat. V tom případě doporučujeme kontaktovat vybranou SŠ a informovat ji o záměru zde studovat. Pokud se navíc žák dostal na obě SŠ, očekává se, že začne studovat na té, kterou v přihlášce uvedl na prvním místě. Není-li tomu tak, kontaktujte SŠ a informujte je o tom. Další přihlášku pak již není třeba podávat.
 2. Žák je na SŠ přijat, ale chce zkusit i jiné školy. Pak je třeba vyplnit přihlášku jedním ze způsobů uvedených výše a do pořadí škol zahrnout i SŠ s talentovou zkouškou (zařadit ji např. na druhé místo).
 3. Žák není na SŠ přijat, ale umístil se tzv. pod čarou, je tedy velmi pravděpodobné, že se na SŠ nakonec dostane a chce zde studovat. To je poněkud ošemetná situace, ale doporučuje se zapsat tuto uměleckou SŠ na první místo v elektronické přihlášce. V případě, že se nakonec místo uvolní, žák ji bude mít jako prioritu a bude přijat.
 4. Žák není na SŠ přijat a ani není pravděpodobnost, že by se na ni později dostal. Je tedy nutné vyplnit přihlášku na další SŠ a SŠ s talentovou zkouškou zapsat do této přihlášky na 4. a 5. místo (aby byly tyto školy zaevidovány, jiný důvod to nemá).


UCHAZEČI SE SVP

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. 

HODNOCENÍ ZKOUŠKY

Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy mohou zohlednit i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách apod.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

Uchazečům, kteří požádají o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, se do celkového výsledku přijímacího řízení kromě školních kritérií započítává pouze lepší výsledek v testu z matematiky.

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 15. května 2024. Pokud uchazeč využil podání elektronicky, získá informace o přijetí společně s řediteli.


PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE


MŠMT helpline

Linka (+420) 234 812 345 slouží pro dotazy veřejnosti, které souvisejí se vzděláváním ukrajinských dětí na českých školách. V provozu je každý všední den od 8 do 16 hodin. Na dotazy odpovídají proškolené operátorky, které hovoří jak českým tak i ukrajinským jazykem. Spolu s linkou funguje také e-mailová adresa ukrajina@msmt.cz.Školní příprava na přijímací zkoušky v ZŠ SMART:

 • V průběhu celého 9. ročníku probíhá intenzivní příprava na přijímací zkoušky na SŠ v hodinách ČJ a MAT.
 • Kompetence k úspěšnému zvládnutí testu si žáci osvojují také v hodinách OSV.

Zajímavé odkazy: