SPONZORSKÝ FOND

V březnu 2017 jsme zřídili transparentní bankovní účet, který slouží k příjmu laskavé finanční podpory od dárců, sponzorů či rodičů našich žáků. 

Finanční prostředky budou určeny pro:

  • mimořádné výdaje školy, 
  • spoluúčast při dotačních projektech, 
  • rozvoj školy, 
  • případnou úhradu školného dětem s rodinnými problémy, apod. 

Výdej a čerpání finančních prostředků z tohoto účtu bude probíhat na základě návrhu ředitelky školy, která jej předloží ke schválení radě ŠPO (školské pravnické osoby).

Aktualizovaný stav účtu s pohyby bude trvale zveřejňován níže, na našich webových stránkách.

Jsme připraveni sponzorům a dárcům vystavit darovací smlouvu a doklad o úhradě. Všem sponzorům a dárcům bude také nabídnuta prezentace na webových stránkách školy a/nebo v prostorách školy. 

Děkujeme za vaši podporu. Se všemi svěřenými prostředky budeme nakládat účelně a hospodárně. Rádi vám poskytneme k fungování sponzorského účtu více informací přímo ve škole, případně na Radě rodičů.


Číslo sponzorského účtu ZŠ SMART

115-4140610247/0100

Aktuální stav ke dni 4. 12. 2017: 

*17.600,

Děkujeme rodičům a dalším štědrým dárcům za zaslané finanční dary:

  • Puršlovi = 2.000,-
  • Sklenářovi = 5.000,-
  • Drahotovi = 15.000,- (na herní prvky na novou školní zahradu)
  • Štolbovi = 10.000,-

Zaplaceno:

  • 12.412,- Kč - oplocení a úprava terénu na školním pozemku

* částka je ponížena o bankovní poplatky