Hodnoty a cíle školy

VIZE ŠKOLY

Základní škola SMART je školou 21. století, kam chodí děti rády a kde mají trvalou motivaci se vzdělávat. Cílem školy je vychovávat schopné, vzdělané a dobré osobnosti moderním, individuálním a radostným způsobem.

Hodnoty školy

Otevřenost a spolupráce 

Bezpečné prostředí

Dobré vztahy

Individuální přístup

Příležitosti pro všechny

Smysluplný obsah vzdělávání

Občanská a společenská odpovědnost

Ambiciózní vzdělávací cíle

Spolupráce s rodiči a komunitou

Kritické myšlení a kreativita

Cíle rozvoje 2022 -2027

1. Moderní školní vzdělávací program

Škola přijímá neustálou změnu jako výzvuHledáme odpověď na otázku, jaký bude svět, až budou současní žáci dospělí. Naším úkolem je sledovat trendy nejen ve vzdělávání, vhodně reflektovat společenské dění a předvídat společenský vývoj, tak abychom mohli žáky vzdělávat a vychovávat smysluplně a na budoucí svět je alespoň teoreticky připravit.

Školní vzdělávací program nazvaný Otevřená škola je orientován na základní principy a souvislosti fungování světa kolem nás. Klade rovnocenný důraz na rozvoj znalostí, klíčových kompetencí a sociálních dovedností žáků. Studijní cíle v jednotlivých ročnících jsou formulovány jasně, jednoduše a prakticky. Žáci jsou primárně vedeni k rozvoji čtenářských, logicko-matematických, jazykových a digitálních dovedností. Se stejnou důležitostí škola dbá na podporu sociálních dovedností žáků, rozvoj dobrých vztahů mezi nimi a odpovědného občanství. Škola reaguje také na narůstající důležitost práce s informacemi, kritického myšlení, kreativity a také podpory duševního zdraví žáků. ŠVP je koncipován tak, že absolventi školy jsou ve všech ohledech dobře připraveni pro navazující studium.

Hodnocení práce žáků je spravedlivé, srozumitelné, skutečně formativní a responzivní, tj. dobře popisuje aktuální stav žákovy práce a pomáhá mu dělat pokrok. Nedílnou součástí školní práce je také sebehodnocení a průběžná zpětná vazba.

Absolvent naší školy je sebevědomý žák s výbornými komunikačními dovednostmi, umí se správně a přesně vyjadřovat, zdravě se prosazuje, zná své silné a slabé stránky a umí s nimi pracovat. Je motivovaný a chápe smysl a přínos učení. Zapojuje se do občanské společnosti a je tolerantní k odlišnostem. Má nadprůměrné znalosti angličtiny, vysokou úroveň českého jazyka, matematiky a digitálních dovedností. Cíleně rozvíjí svou tělesnou zdatnost, dbá na zdravý životní styl a chová se ohleduplně k životnímu prostředí. Pěstuje dobré rodinné a vrstevnické vztahy.  


2. Kvalitní zaměstnanecký tým

Kvalitní pedagogický tým, který sdílí klíčové hodnoty školy, má zájem a snahu je rozvíjet a podporovat, je zásadním předpokladem úspěchu celého vzdělávacího procesu. Pedagogové školy jsou připraveni se takové výzvy aktivně chopit a přispívat k vytváření kvalitní vzdělávací organizace. Zaměstnanci se v co největší možné míře zapojují do řízení a směrování školy. Přestože má škola jasně nastavené standardy výuky, zachovává prostor pro učitelskou autonomii.

Klíčoví pedagogové jsou zaměstnanci školy. Externí spolupracovníci s odpovídajícím vzděláním a zkušeností mohou pomoci zajistit některé specifické předměty, suplování, či kroužky. Pedagogickému týmu zajišťuje podporu provozní tým školy. Provozní zaměstnanci vytváří rámec pro každodenní chod školy, zajišťují bezproblémový provoz a vhodné prostředí pro realizaci vzdělávání, které je hlavní náplní činnosti školy.


3. Klima a atmosféra ve škole

Klima školy je přátelské a bezpečné. Žáci a pedagogové mají dobré vztahy, respektují se a otevřeně spolu komunikují. Jednání ve škole je vstřícné, přátelské a bezpečné. Konflikty jsou řešeny věcně a spravedlivě. Respekt a vzájemná úcta jsou důležitou hodnotou školy. Žáci se přiměřeně svému věku podílí na správě školy, vytváří žákovskou samosprávu. Starší a mladší žáci se navzájem znají a umí spolu vhodně komunikovat. Starší jsou vedeni k pomoci mladším.

Pedagogové podporují ve třídě dobrou náladu, vyžadují od žáků slušné chování a učí je pěstovat přátelské vztahy a vycházet i s těmi lidmi, které za přátele nepovažují. Žáci jsou povzbuzováni k tomu, aby projevovali svobodně svůj názor, uměli vhodně vyjádřit emoce, stanovovali si vlastní hranice a respektovali hranice ostatních. Projevy agrese a šikany i jiné méně závažné nevhodné chování jsou bezodkladně projednány a od žáků se očekává, že projeví snahu zlepšit své chování a pozitivně přispět školní komunitě.

Klima školy je také ovlivňováno fyzickým prostředím tříd a prostor. Žáci jsou vedeni k tomu, aby své školní prostory udržovali v pěkném a čistém stavu, v rámci svých možností pracovali na jejich zlepšení - např. školními projekty. 


4. Kvalitní metodika a didaktika výuky

Pedagogové připravují a vedou výuku s ohledem na nejnovější vědecké poznatky týkající se učení a osvojování dovedností. Aktivity při výuce jsou smysluplné, efektivní a vedou ke skutečnému učení a pokroku žáka. Škola podporuje vnitřní motivaci žáků, jejich touhu objevovat svět a učit se nové věci. Stanovuje žákům individualizované vzdělávací a výukové cíle vycházející ze ŠVP. Žáci jsou vhodným způsobem informováni proč a jakým způsobem těchto cílů dosáhnout, učitelé jsou jejich průvodci na cestě k dosažení stanovených cílů. Žáci ke svému vzdělávání přistupují odpovědně, chápou jeho význam. Škola má fungující program podpory a asistence žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, program podpory nadaných žáků a program kariérového poradenství. Škola jako vzdělávací instituce pružně reaguje na nové trendy ve vzdělávání, je otevřena kvalitním inovacím a bez většího časového prodlení je zařazuje do výuky.

Organizace školních dnů je zajištěna tak, aby žáci měli možnost soustředit se na učení, ve vhodných okamžicích relaxovat, pracovat samostatně i v týmech, pěstovat vztahy a komunikovat. Volný čas mezi výukou tráví žáci prioritně venku. Výuka ve třídách a skupinách se vhodně prolíná s projekty a mimoškolními akcemi (poznávací výlety, sportovní akce, školy v přírodě, exkurze, atd). Odpolední školní družina je prostorem pro smysluplné trávení volného času. 


5. Spolupráce školy s rodinou a veřejností

Škola, rodina a společnost jsou v úzkém kontaktu a spolupracují. Společným zájmem je rozvoj žáka ve všech oblastech. Je prokázáno, že vzájemné porozumění školy a rodiny významně zvyšuje školní úspěšnost a motivaci dětí k učení. Škola není pouze vzdělávací institucí, ale spojuje rodiny žáků, místní organizace, neziskové instituce a firmy. Škola spolupracuje s jinými základními školami podobného zaměření, sdílí zkušenosti a přejímá nové nápady a poznatky. Škola efektivně komunikuje a spolupracuje s úřady zajišťujícími fungování a rozvoj školské sítě v ČR a s místní administrativou. Škola buduje dobrou pověst v očích veřejnosti a pracuje na pozitivní sebeprezentaci.

Škola postupně vytváří mnoho zajímavých vzdělávacích aktivit a přístupů, které vhodně prezentuje veřejnosti a sdílí v odborných kruzích. Na základě zpětné vazby své inovativní koncepty dále rozvíjí a zkvalitňuje.

Všem zainteresovaným osobám a institucím škola naslouchá, přijímá konstruktivní kritiku a hledá způsoby, jak řešit existující i potenciální problémy. Vedení školy a pedagogové jsou otevřeni novým cestám, umí reagovat na vnější podněty a vyhodnotit, jaká opatření přijmout, tak aby škola byla stále se rozvíjející institucí. Všechny plánované a realizované změny jsou otevřeně diskutovány napříč pedagogickým sborem, se školskou radou, radou rodičů a ostatními zainteresovanými subjekty.


6. Materiální zajištění a prostory školy

Škola má odpovídající materiální zázemí pro veškeré své činnosti (vybavení tříd, odborné učebny, pomůcky pro TV a umělecké předměty). Pomůcky, materiál a další vybavení, které se ukáží jako nezbytné pro efektivní fungování školy a kvalitní vzdělávání jsou pořizovány bezodkladně, ostatní materiál s menší důležitostí na základě plánu investic.

Škola má dostatečně velké prostory pro všechny své aktivity: kmenové třídy, odborné učebny, tělocvičnu, sborovny, školní kavárnu, prostor pro shromáždění, prostor pro školní poradenské pracoviště a místnosti pro družinu a pro kroužky. Venkovní prostory školy jsou vhodným místem pro trávení přestávek a pro venkovní učení, stejně jako pro odpolední program školní družiny. 


7. Ekonomika školy

Škola má zajištěno dlouhodobě stabilní financování. Škola má nastaven základní mechanismus financování své činnosti z prostředků státu a ze školného. Výše prostředků, se kterými škola hospodaří, se odvíjí od výše státního příspěvku, částky školného a počtu žáků školy. Škola dále hledá další možnosti financování z vedlejší hospodářské činnosti, z dotací, grantů a darů.

Prioritou školy je kvalitní pedagogický sbor, dostatečné technické zázemí a příjemné prostředí učeben i ostatních prostor. Proto škola potřebuje dlouhodobě zajistit prostředky na odpovídající finanční ohodnocení pedagogů a na vybavení prostor kvalitním nábytkem a pomůckami.