O ŠKOLE

Škola SMART je školskou právnickou osobou zapsanou do rejstříku škol MŠMT. Nabízíme základní vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku. V jednotlivých ročnících otevíráme vždy jednu třídu s max. kapacitou 16 dětí. Naši učitelé jsou lidé s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi, kteří vnímají práci pedagoga jako průvodce světem poznání; jsou trpěliví, optimističtí, spokojení sami se sebou a tolerantní k odlišnému názoru druhých lidí.

Školní vzdělávací program pod názvem Otevřená škola naplňuje požadavky na vzdělávání stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

Čím je SMART výjimečný?

1. malý třídní kolektiv do 16 žáků

2. kvalitní pedagogové - přátelští, odpovědní, odborně zdatní, nadšení, tolerantní

3. důraz na mezilidské vztahy a rozvoj osobnosti

4. nadstandardní vztahy rodičů a školy

5. výchova ke zdraví, ochraně životního prostředí a prevenci asociálního chování

6. estetické a tvořivé prostředí

7. slovní hodnocení

8. tematické výukové plány pro žáky 

9. velký prostor pro sportovní aktivity a pohyb

10. výuka angličtiny od 1. ročníku, ve vyšších třídách bilingvní vzdělávání

11. počítačová gramotnost od 2. ročníku

12. převaha praxe nad teorií

13. moderní výukové metody (komunikace, Hejného matematika, projektová výuka, rétorika)

14. nedáváme domácí úkoly *

* Věříme, že si děti potřebují smysluplně užít jak čas strávený ve škole, tak ale i svůj volný program = bez učení. Veškeré učivo probíráme a plánujeme tak, aby děti vše potřebné zvládly ve škole. Pokud nějakou aktivitu nebo úkol přece jen nestihnout dokončit, máme v rozvrhu vyhraněnou hodinu Doplňovačky, kde si mohou vše potřebné dopracovat. V individuálních případech, je-li to pro žáka potřebné, může učitel navrhnout žákovi domácí práci. To vše po dohodě s rodiči a dítětem.

Historie školy

Hlavním motivem založit školu SMART bylo vzdělávat děti v prostředí, které rozvíjí jejich přirozený talent a upřednostňuje individualitu před uniformitou.

Na základě společné diskuze zakladatelek školy (Mgr. Kláry Koubské a BcA. Evy Synkové) a rodičů dětí v pilotním ročníku byly formulovány následující hlavní cíle školy SMART:

  • vytvoření bezpečného prostředí malého školního kolektivu s přátelskými vztahy
  • bilingvní výuka, která respektuje jazykovou vybavenost dětí a jejich předpoklady pro učení se jazykům
  • svoboda projevu, respekt k přirozené zvídavosti - děti jsou od narození naprogramovány k tomu, aby se chtěly učit a dozvídat nové věci.
  • rodina a škola jsou úzce propojeny - nejedná se o dva odlišné světy, mezi kterými dítě osciluje.

Ve školním roce 2014/15 do první třídy nastoupilo 8 prvňáčků. Tato třída oficiálně fungovala v domácím vzdělávání, ale děti se vzdělávaly společně ve škole se svou třídní učitelkou. Zakladatelky školy mezitím vyřizovaly všechna potřebná povolení a organizovaly budoucí samostatnou činnost školy.

Školní rok 2015/16 zahájila základní škola SMART již s licencí MŠMT, zápisem do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a 1.-3. postupným ročníkem se 25 žáky. Škola plní školní vzdělávací program nazvaný Otevřená škola.

Od září 2016 máme již 4 třídy a 40 žáčků :-). 

V březnu 2017 jsme zřídili transparentní sponzorský fond. Finanční prostředky získané od dárců, sponzorů či rodičů budou určeny pro mimořádné výdaje školy.

Nový školní rok 2017/2018 jsme začali v rozšířených prostorách školy. Družina má 2 oddělení, rodiče mohou posedět ve školní kavárně a děti budou nově moci využívat i krásnou školní zahradu

Je rok 2018/2019 a SMART zahajuje výuku na II. stupni! Máme nové a kompletně zrekonstruované prostory a tím pádem i 5 nových učeben.

V dalším školním roce 2019/2020 přivítáme 15 nových prvňáčků. Počet SMART žáků tím překročí magickou stovku - bude nás už 102! Druhý stupeň úspěšně vkročí do druhého roku fungování a i nadále budeme pokračovat v úspěšném plnění vize školy.

Předchozí školní rok byl i pro naší školu ve znamení velké výzvy v podobě 3 měsíční distanční výuky.  Tu se nám podařilo realizovat od prvního dne po uzavření škol! Zkušenosti, které jsme díky těmto okolnostem získali budeme i nadále prohlubovat a využívat ke zkvalitňování naší výuky a komunikace s rodiči i žáky. 1. září 2020/2021 přivítáme 117 žáků a 27 zaměstnanců!

Rok 2020/2021 byl opět z velké části distanční, především pro starší žáky. V této druhé vlně jsme již mohli čerpat z předchozích zkušeností a lépe jsme věděli, čemu se vyvarovat a co naopak v online výuce funguje. S maximálním nasazením všech učitelů, podporou rodičů a velkou snahou dětí se nám podařilo i tyto další domácí měsíce zvládnout. Do příštího školního roku vstupujeme poprvé s plnou kapacitou školy - 135 žáků - a čeká nás kompletních 9 tříd základního vzdělávání.

Rok 2021/2022 opět přinesl několik novinek. Prvně jsme se s našimi deváťákami připravovali na přijímací zkoušky na SŠ. V květnu jsme mohli hrdě konstatovat, že všechny děti se úspěšně dostaly na své vybrané střední školy a u přijímacích zkoušek dopadly velmi dobře! Od 4/2022 na naší škole fungovala adaptační skupinka 17ti ukrajinských dětí od 6-15 let. Věnovala se jim Hanna a Iryna z Ukrajiny a zároveň česká rodilá mluvčí. Všichni 4 páťáci, hlásící se na víceletá gymnázia se úspěšně dostali na vybrané školy. V září přivítáme nejen 16 nových žáčků do první třídy, ale i nové děti do starších ročníků a 3 ukrajinské dívky, které k nám přechází z adaptační skupinky ZŠ Smart.

Rokem 2023/2024 škola vstupuje do svého 10 roku od založení. I tento rok máme plnou kapacitu žáků, tj. 140 dětí v 9 ročnících a ve škole pracuje 31 (ne)pedagogický zaměstnanců.