Smart Start 2023/2024

aneb nejčastější dotazy

1. Pracovní tým

více info ZDE.

2. Organizace školního roku a Školní prázdniny

Přehled PRÁZDNIN a ředitelského volna na 2023/2024

Aktuální informace ke školním akcím a událostem naleznete vždy v Edookitu. Detaily ke schválené akci posíláme rodičům zprávou a vkládáme do rozvrhu jako událost.

Školní prázdniny a ředitelská volna pro aktuální školní rok naleznete v odkazu viz výše - "Školní prázdniny". 

- kancelář a učitelé - 8:00 – 16:30 - 730 705 902

- družinový telefon - 7.00 – 16.30 - 608 172 968

Zprávy pište učitelům vždy přes Edookit!

email školy: info@skola-smart.cz

email na učitele: jmeno.příjmení@skola-smart.cz         

3. Školní družina

více info ZDE.

4. Odpolední kroužky

více info ZDE.                                           

5. Stravování a dopolední svačinky

více info ZDE.                                           

6. Platby a třídní fond

PLATBY

Aktuální informace o jednorázových platbách zasíláme vždy zprávou přes Edookit. Přehled individuálních (ne)uhrazených plateb uvidíte v Edookitu, na hlavní stránce Edookitu (K vyřízení) nebo v menu Platby.

Číslo školního účtu: 2102005821/2010

Veškeré platby a jejich detaily jsou vždy předepsány v Edookitu (Platby), vč aktuálního stavu (zaplaceno / nezaplaceno).

Každé dítě má svůj variabilní symbol a každá platba zároveň specifický symbol – nutno uvádět u každé platby!

V Edookitu budou ke každé předepsané platbě vždy uvedeny veškeré tyto informace, nezbytné pro zadání převodu peněz:

  • Variabilní symbol / Specifický symbol / Číslo účtu / Datum splatnosti

Aktuální stav plateb v Edookitu bude aktualizován jednou měsíčně. Pokud jste již platbu provedli a v Edookitu Vám stále svítí jako neuhrazena, pravděpodobně jsme pouze nestačili aktualizovat přijaté platby v systému. Pro ověření platby můžete kontaktovat Šárku Medřickou – viz kontakt v Edoo nebo mailem.

Hlavní platby se předepisují na celý školní rok dopředu (školné, třídní fond), s výjimkou školních akcí, které předepisujeme po dojednání podmínek, a rodiče jsou vždy informováni, že je třeba školní akci zaplatit.


TŘÍDNÍ FOND

Peníze do třídního fondu se posílají jednorázově, vždy na začátku školního roku tak, aby každý žák měl "nabito" částkou 2.500,- Kč. Z tohoto fondu jsou v průběhu roku placeny doplňující školní akce: divadla, vstupy, přednášky, jízdné, atd.

O každé částce, kterou škola bude žákovi strhávat, jsou rodiče vždy informováni předem.

Nevyčerpané peníze se automaticky převádí do dalšího školního roku.

Souhrnný přehled o čerpání TF zpracovává škola 2x ročně.

V případě dotazů ohledně plateb, prosím, kontaktujte Šárku Medřickou (office koordinátor).

7. Pomůcky na VV, sešity a obaly na učebnice

Ani v letošním školním roce nebudou muset rodiče dětem pořizovat individuální kufříky na výtvarnou výchovu, škola nakoupí pomůcky hromadně. Děti dostanou vše, co budou na hodinách potřebovat a škola v průběhu roku zajistí doplnění, kontrolu a skladování. Základní pořízení bude dětem odečteno z třídního fondu.

Náklady na doplnění zásob během školního roku hradí škola.

Většina vzdělávacích pomůcek, (pracovní) sešity a učebnice jsou taktéž součástí školného. Pouze pracovní sešity na jazyky a DIGI jsou strhávány z TF. Pokud bude třeba, aby si děti pořídily speciální pomůcky, rodiče budou vždy včas informováni.

Seznam doplňujících pomůcek pro prvňáčky rodiče dostávají mailem před začátkem školního roku.

Obaly na učebnice a pracovní sešity zajistí škola. Obalení sešitů je na rodičích.

8. Spolek Little Monkeys

Zřizovatelem ZŠ SMART je Spolek Little Monkeys. Do spolku zároveň patří Dětská skupina Monkeys a Jazyková škola Robinson.

Každý rodič se může stát členem spolku LM a může se tak podílet na budoucnosti školy, navrhovat řešení a spolurozhodovat o předkládaných návrzích na zlepšení. Přihlášku do spolku, doplňující informace a kontakt naleznete na našem webu.

9. Sponzorský fond školy

více info ZDE.

10. Sociální fond školy

více info ZDE.

11. Triády (třídní schůzky)

Pravidelné třídní schůzky ve formátu "učitel – rodič – žák" se konají 2x ročně, vždy v návaznosti na podzimní (listopad) a jarní (květen) hodnocení dětí.

Návrhy termínů rozešle třídní učitel rodičům k výběru. Důležitou součástí setkání je sebehodnocení dítěte a nastavení vzdělávacích cílů na další období.

Speciální schůzky rodičů svolává třídní učitel nebo vedení školy v případě potřeby (např. konání důležité akce, nutnosti konzultace celotřídní situace atd.). Termín a program vždy oznámíme včas přes Edookit.

Schůzku mohou iniciovat i rodiče po dohodě s třídním učitelem.

12. Konzultační a otevřené hodiny

KONZULTAČNÍ HODINY

Zákonní zástupci žáků mohou po domluvě s vyučujícími využít také konzultační hodiny. Vítáme, když je konzultaci s vyučujícím přítomen také žák, je-li to vhodné. Termín návštěvy je třeba předem domluvit individuálně s vyučujícím/i (telefonem, e-mailem).

OTEVŘENÉ HODINY

Rodiče, prarodiče nebo sourozenci mají možnost udělat si konkrétní představu o tom, jak pracujeme s dětmi v rámci našich Otevřených hodin – jedná se o běžnou výuku dle rozvrhu, které se můžete zúčastnit. Uvidíte, jak děti pracují, jak jsou schopny se soustředit, spolupracovat, co je baví a co ne, jak s nimi učitelé komunikují a pracují. Pro každý ročník jsou vždy vyhlášeny 2-3 termíny na pololetí, ze kterých si můžete vybrat. Navštívit můžete samozřejmě i hodinu ve třídě, kde nejsou vaše děti.

Termíny Otevřených hodin rodičům posíláme včas přes Edookit. Prosíme, informujte vždy učitele třídy, na jejíž otevřenou hodinu chcete přijít, pro případ, že by se sešlo více rodičů. 

13. Školská rada

více info ZDE.

14. Třídní rodiče

Třídní rodiče jsou zástupci dané třídy, kteří pomáhají třídním učitelům s organizací záležitostí třídy, usnadňují předávání informací v rámci třídy i napříč školou. Každá třída si volí na začátku roku 1-2 třídní rodiče ze svých řad, případně mohou třídní rodiče zůstat stejní, jako v předchozím roce. 

Třídní rodiče se schází pravidelně se zástupci školské rady a ředitelkou školy, mohou tedy přicházet s různými návrhy, vznášet dotazy a připomínky. 

Aktuální seznam třídních rodičů na 2023/2024 bude k dispozici na nástěnce školy.

15. Rada školské právnické osoby (RŠPO)

Rada školské právnické osoby ZŠ SMART je zřízena na základě Školského zákona a její činnost spočívá především v dohlížení na naplňování vize a strategie školy, schvalování rozpočtu školy a jejího čerpání a schvalování některých vnitřních předpisů.

RŠPO jmenuje zřizovatel školy, je nejméně tříčlenná a schází se 2x ročně.

Členové RŠPO: Jiří Puršl (předseda), Alena Potužáková, Karel Hakl, Marek Konečný, Jan Kozák, Ondřej Svoboda, Renata Šindelářová, Petr Hasník.

Jednání Rady jsou neveřejná, je možné ale kdykoliv kontaktovat jednotlivé členy Rady s konkrétními dotazy ohledně fungování školy.

Předseda RŠPO: Ing. Jiří Puršl – tel: 602 286 089, jiri@pursl.cz

16. Hodnocení žáků

Pro hodnocení dětí nevyužíváme známky, ale slovní hodnocení a vyjádření míry zvládnutí daného školního učiva.

Průběžné hodnocení práce dětí probíhá pravidelně během školního roku, souhrnné hodnocení 4x ročně. Žáci dostávají vysvědčení, které je slovním vyjádřením jeho pokroku, úspěchů či doporučení do příštího pololetí. Kromě práce v jednotlivých předmětech je předmětem hodnocení také školní zdatnost a sociální dovednosti. Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáka.

Vnitřní předpis školy "Hodnocení vzdělávání žáků" je k dispozici na vyžádání.

17. Tematické plány

Kompletní seznam plánů pro jednotlivé předměty naleznete V Edookitu / Materiály

Učitelé připravují pro každý předmět roční tematický plán (aktualizováno bude vždy do konce září). Zde si můžete najít, jakou látku v daném měsíci děti probírají a co je čeká do konce roku. 

Plnění tematického plánu je jedním z podkladů pro závěrečné hodnocení.

18. Přednášky pro rodiče

více info ZDE.

19. Školní komunikační kanály (Edookit, WhatsApp, web, Facebook)

EDOOKIT

Hlavní komunikace škola-rodič-žák probíhá přes informační systém Edookit – více info a návody zde.

Systém můžete pohodlně ovládat nejen přes PC, ale i přes mobilní aplikaci Edookit (ke stažení zdarma).

Ve škole je hlavní kontaktní osobou na používání systému Lucie Stodůlková nebo Jaroslava Bížová (kontakt viz Edookit), na které se můžete obrátit v případě, že si nebudete s užíváním vědět rady.

S uživatelskými funkcemi systému Vám rádi pomohou i třídní učitelé. Technické problémy řeší na Edoo podpoře.

Upozornění: V Edookitu se automaticky nový školní rok objeví až od 1.9. Pokud se chcete před tímto datem podívat např. na předpis plateb školného, nový rozvrh či jakoukoliv další komunikaci, je nutno si aktuální školní rok změnit manuálně:

  • Hlavní menu – srolovat až na poslední položku – kliknout na školní rok – vybrat z nabídky
  • Poté se na hlavní straně zobrazí žluté upozornění, které můžete ignorovat.
  • 1. 9. bude již vše nastavenou automaticky na nový školní rok.


TŘÍDNÍ WHATSAPP SKUPINY

Edookit je hlavním a oficiálním komunikačním systémem mezi školou a rodiči. Nicméně se nám poslední dobou osvědčila i (ve vybraných případech) rychlá a občas urgentní komunikace přes WA třídní skupinky. Ty slouží především k zasílání urgentních či připomínkových zpráv, informací o náhlé změně ve škole či na akci atd. Samozřejmě dbáme na to, abychom skupinku nezahlcovali obecnými zprávami či řetězovými diskusemi.


ŠKOLNÍ WEB - www.skola-smart.cz

Na školním webu naleznete obecné informace o naší škole.


FACEBOOK

Na našich facebookových stránkách "Základní škola SMART Roudnice nad Labem" zveřejňujeme aktuální fotky z akcí, projektů či průběhu vyučování. Stránky slouží škole k okamžité prezentaci dění ve škole nebo sdílení informací, které je nutné rozšířit mezi veřejnost (inzerce, propagace akcí atd.).

Děkujeme všem rodičům aktivním na FB za sdílení našich příspěvků.

Na všech zmíněných médiích dbáme na dodržování GDPR pravidel.


FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí zveřejňujeme pravidelně na Facebooku školy. Informace o důležitých akcích a projektech naleznete také na webu školy: www.skola-smart.cz (Informace pro rodiče / Aktuality) anebo si je můžete vyžádat v kanceláři.

Fotografie z třídních akcí zasílají většinou třídní učitelé okamžitě do WhatsAppových třídních skupin.

Z důvodu množství školních akcí již nezveřejňujeme všechny fotky ve Fotogalerii na webu.

20. Školní poradenství

Školní psycholog

Školní psycholožka pracuje s jednotlivými třídami v oblasti chování a vztahů, pro druhý stupeň bude také zajišťovat preventivní programy. V případě potřeby může školní psycholog zajistit rychlou intervenci v krizové situaci. Pokud usoudí, že je potřeba se žákem pracovat pravidelněji, vždy nejprve konzultujeme situaci s rodinou a další setkání probíhají na základě souhlasu rodičů.

Speciální pedagog

Ve škole zajišťujeme pravidelnou speciálně-pedagogickou péči všem žákům s diagnostikovanými poruchami učení i těm, kteří hůře zvládají práci v konkrétních předmětech. Speciální péči má na starost Mgr. Jana Vobecká, na kterou se můžete obracet v případě jakýchkoliv dotazů v této oblasti. Rodiče jsou pravidelně informováni o průběhu a výsledcích práce, zařazení dítěte do programu speciální péče podléhá souhlasu rodičů.

Hodiny vyhrazené pro speciální pedagogiku budou od září uvedeny v Rozvrhu v Edoo.

Asistenti pedagoga

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami se věnují asistenti pedagoga na I. a II. stupni. Potřeby jednotlivých žáků jsou nastaveny dle doporučení z PPP poradny a po dohodě s třídním učitelem.

21. Shromáždění (I. a II. stupeň)

více info ZDE.

22. Docházka do školy a polední pauza (II. stupeň)

Vyučování začíná v 8:30, žáci by měli být ve škole nejpozději 15 minut před začátkem vyučování.

Ve škole nezvoní, začátky hodin ve třídách zahajuje zklidňující hudba, během které mají děti i učitelé dostatek času připravit se na vlastní výuku.

Po skončení výuky žáci (1. - 3. třídy) odcházejí do školní družiny, která zajišťuje organizačně také kroužky, nebo jdou domů. Žáci 4. a 5. třídy mohou zůstávat dle domluvy s hlavní vychovatelkou.

POLEDNÍ PAUZA

Děti ze druhého stupně mohou trávit polední pauzu (většinou 12:00 - 13:00) mimo školu. Opuštění školy v tuto dobu je žákům dovoleno pouze na základě písemného souhlasu rodičů, který je začátkem školního roku udělen škole přes Edookit /souhlasy.

23. Školní a mimoškolní aktivity

více info ZDE.

24. Doplňovačka

Doplňovačka je součástí rozvrhu a dětem slouží jako čas, kdy si doplňují úkoly a dokončují projekty a aktivity, které nestihly během vyučování.

Tento čas je vyhrazen především proto, aby si děti nemusely nedokončenou práci brát domů v obvyklé formě domácího úkolu a mohly odpolední a podvečerní čas využít pro hry, pobyt venku a jiné volnočasové aktivity J.

V případě potřeby využívají třídní učitelé doplňovačku také pro řešení třídnických záležitostí. 

25. Domácí úkoly

Ve Smartu děti pravidelné a povinné domácí úkoly nedostávají. V rámci procvičování dané látky však někteří učitelé občas zadají dětem úkoly nepovinné nebo online cvičení k dobrovolnému procvičování. 

Ve škole využíváme platformy UmimeTo, Wordwall.com, Školákov, Learning App, aj) 

Dále, pokud je vhodné, aby žák na určité látce doma pracoval, učitele se s žákem a rodiči domluví na optimální formě domácího procvičování. Starší ročníky mohou dostávat od svých učitelů dobrovolnou domácí práci sloužící k lepšímu procvičení a zapamatování učiva.

Žáci v 1. a 2. třídě mají jeden povinný domácí úkol a tím je každodenní čtení. 

26. Omluvenky

Žáky rodiče omlouvají výhradně přes Edookit/Docházka

Dlouhodobou absenci je nutno předem domluvit s třídním učitelem a poté s ředitelkou školy.

Neomluvené hodiny jsou závažným porušením Školního řádu. 

27. Školní zahrada

Na školní zahradě v areálu školy děti tráví volný čas – o přestávkách, po obědě, během družiny. Zahrada zároveň slouží i jako "venkovní učebna a laboratoř".

Pro druhý stupeň máme k dispozici další pozemek, který se nachází za budovou 2. stupně. Zde starší děti tráví svůj čas o přestávkách a taktéž ho využíváme jako venkovní učebnu pro 6. - 9. třídu.

28. Pohyb ve škole a jejím okolí / zabezpečení školy

PARKOVÁNÍ

Pro bezpečný příjezd do školy jsou rodičům žáků k dispozici 3 parkovací místa před DS Little Monkeys (označeno Zákazem stání). Auta zde mohou stát po dobu nezbytně nutnou k doprovodu dítěte do školy. Je třeba si ale ve sborovně vyzvednout kartičku člena spolku Little Monkeys a nechat viditelně za oknem auta! (domluveno s Městskou policií Roudnice n/L).

Prosím, NEPARKUJTE před bílou bránou učiliště (vyhrazenou POUZE pro vedení SOU a požární vjezd), ani na travnatých plochách před zadní šedou bránou!  

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ platí i v okolí školních prostor SOU/SOŠ, které jsou vyhrazeny pouze pro jejich zaměstnance. Prosím, na těchto místech neparkujte ani sem NEVJÍŽDĚJTE!

Pro rodiče je vyhrazeno K+R parkování naproti škole, popř místa v okolí 3. ZŠ.

 

VSTUP DO ŠKOLY

Pro vstup do školy je pro děti z I. stupně nejbezpečnější používat zadní šedou bránu u školní jídelny nebo hlavní vchod (bílá brána).

Hlavní vchod a vstup do šatny je monitorován kamerovým systémem. V době mimo školní hodiny je budova zabezpečena zabezpečovacím zařízením a je napojena na pult Městské policie.

V rámci zajištění bezpečné školy je hlavní vstup do školy zajištěn vstupním kódem. Od 8:30 do 12:00 je hlavní vchod uzamčen. 

29. Mobily ve škole

Používání mobilních telefonů v době od 7:00 do konce vyučování (mimo dobu polední přestávky) je možné pouze pro vzdělávací účely a po dohodě s vyučujícím. Výjimkou jsou zdraví ohrožující situace. Pokud se žák potřebuje v této době spojit se s rodiči, dohodne se s pedagogem. Po uvedenou dobu jsou mobilní telefony vypnuté a uložené ve skříňkách ve třídách v režimu, který neumožňuje přenášení informací do chytrých hodinek a obdobných technologií.

Používání elektroniky v rámci výuky je běžnou součástí školní práce a řídí se pokyny učitelů. Platí především pro děti od 3. třídy.

Na školní akce a výlety se vztahují stejná pravidla jako na normální vyučování.

Nedovolené používání mobilních zařízeních ve škole je porušením Školního řádu.

30. Konflikty ve škole

Ve škole se snažíme aktivně pracovat s kolektivem, poskytovat dětem bezpečné prostředí a předcházet možným konfliktům. Pokud žáci mezi sebou řeší nějaký spor, pomáháme jim, pomocí vhodných komunikačních nástrojů, najít řešení a situaci urovnat.

Ve škole se mohou obrátit o pomoc na třídního učitele či jakéhokoliv pedagoga. Zároveň děti aktivně učíme využívat pomoci spolužáků. Abychom podpořili pozitivní vztahy napříč ročníky, funguje ve škole sytém tzv BUDDIES - více zde.

Pro řešení dlouhodobějších konfliktů škola aktivně využívá systém VRSTEVNICKÝCH MEDIÁTORů. Tito proškolení žáci 6. - 9. třídy pomáhají pokojnému urovnávání konfliktů. Obrátit se na mediátora může kdokoliv, kdo si neví rady s jakoukoliv osobní či školní situací a potřebuje radu či pomoc v hledání řešení. Mediátoři spory neřeší, nesoudí, ale pomáhá aktivním nasloucháním účastníkům konfliktu, aby si uvědomili, co od sebe vzájemně potřebují, a našli sami řešení. Školní mediátoři se mohou setkat s celou třídou, v níž se vyskytl problém, popřípadě uspořádají zvláštní sezení pro konkrétní účastníky sporu.

Mediátoři mají svůj prostor v chodbě 2. stupně, kde visí jejich fotky, jména a konzultační hodiny. Dítě řešící problém si tak může vybrat, komu se svěří. Mají tu také napsaná pravidla. Třeba že jsou vázáni mlčenlivostí nebo rozhodují spravedlivě a nenadržují.

Naši mediátoři se pravidelně setkávají s profesionální mediátorkou Mgr. Michaelou Kopalovou, pod jejímž odborným dohledem řeší složitější konflikty a konzultují s ní postupy řešení a spory, kterých se aktivně účastnili.

31. GDPR

Aktivně dbáme na dodržování GDPR pravidel při všech akcích a úkonech školy. Veškerá dokumentace, souhlasy rodičů a další nezbytnosti budou probíhat a budou archivovány přes EdooKit.

V případě dotazů k dodržování GDPR ve škole kontaktujte:

pověřenec GDPR - gdpr@skola-smart.cz.