SOCIÁLNÍ FOND

č. ú.: 2502005820 / 2010

Základní škola SMART je školou otevřenou všem žákům a rodinám, jejichž představa o cílech a podobě vzdělávání je v souladu s filozofií školy. Součástí rozpočtu školy je i pravidelná úplata za školní vzdělávání, ke kterému se rodiny žáků smluvně zavazují vždy na 5 let, resp. 4 roky školní docházky (1. a 2. stupeň školy). V průběhu školní docházky se mohou rodiny žáků dostat do nepředvídaných životních situací, které jim znemožní pravidelné platby školného. Přechod na jinou školu je velmi složitý moment, který může žáka negativně ovlivnit na mnoho dalších let. Proto škola přistoupila k vytvoření tzv. sociálního fondu, který umožňuje rodinám požádat školu o pomoc v individuální složité situaci, kdy nemohou dočasně školné platit, tak aby žáci mohli i nadále do školy docházet. 

Do sociálního fondu mohou přispět fyzické i právnické osoby, včetně školy samotné. Primárně fond hospodaří s příspěvky od rodičů žáků, sponzorů a dalších osob podporujících školu. Do sociálního fondu může dále škola vložit finanční prostředky získané na školních akcích. Každý příspěvek do sociálního fondu je řádně účetně evidován. Vklad do sociálního fondu je z účetního hlediska darem a škola uzavře s darujícím řádnou darovací smlouvu. 

Prostředky sociálního fondu budou vedeny na samostatném bankovním účtu č.: 2502005820 / 2010.

Sociální fond je zřízen výhradně pro potřeby úhrady školného za žáky, jejichž rodina se dostala do složité finanční situace. Školné lze z tohoto fondu pokrýt pouze na omezenou dobu, ne však déle než 5 měsíců.

Pokrytí školného ze sociálního fondu je možné na základě žádosti, kterou zákonní zástupci žáka podávají ředitelce školy. Ta žádost posoudí a dále postupuje ke schválení Radě školské právnické osoby.