Výuka anglického jazyka

Program přípravy na Cambridgeské zkoušky

Od začátku školního roku 2021/2022 se součástí hodin anglického jazyka stane příprava na Cambridgeské zkoušky. Na prvním stupni bude probíhat v rámci práce s učebnicí Incredible English, kterou již používáme a která v sobě zahrnuje trénink právě na Cambridgeské zkoušky Starters, A1 Movers a Flyers. Na druhém stupni do hodin angličtiny přidáme k práci s učebnicí English Plus ještě přípravu na zkoušky A2 Key for schools a B1 Preliminary for schools. Program výuky bude dále rozšířen o speciální materiály, které se budou věnovat zkušebním testům a strategiím potřebným pro složení konkrétní zkoušky.

Každý žák bude skládat zkoušku nanečisto v rámci výuky angličtiny a bude mít možnost získat školní SMART certifikát na dané úrovni. Pro zájemce bude zajištěno složení opravdové zkoušky v některém ze zkušebních center.

Každé dítě je jiné, postupuje jiným tempem a má individuální způsob osvojování si cizího jazyka. Proto jsou níže uvedené časové rámce pro zkoušky pouze orientační a cílené na většinu dětí podle dosavadních zkušeností. Dětem, které se budou výrazně vymykat předpokládané úrovni angličtiny v daném ročníku, bude poskytnuta možnost složit zkušební zkoušku jindy (a to jak dříve, tak později).

Na opravdovou zpoplatněnou Cambridge zkoušku nemusí jít dítě ani jednou, ale také může jít na všechny. Dětem bude poskytnuta veškerá podpora při přípravě a možnost opakovaně si zkoušku zkusit před případným přihlášením. V ideálním případě bude dítě na konci prvního stupně schopno složit zkoušku A1 Movers a na konci druhého stupně zkoušku A2 Key for schools nebo B1 Preliminary for schools.

Při přípravě se budeme pohybovat po žebříčku Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Více informací k referenčnímu rámci na:


1. a 2. třída

Učebnice od Steva Wattse je skvělou průpravou pro studenty angličtiny, protože nabízí nepřeberné množství doplňkových audiovizuálních materiálů, které děti nenásilnou a zábavnou formou učí rozumět mluvené angličtině s výslovností rodilého mluvčího. Děti propojují zvuk slova (jeho mluvenou podobu) s obrázky a mluvenou formu vět a instrukcí s pohybem. Děti se učí nejen slovíčka, ale také fráze a odpovědi, a přestože je učebnice velmi zábavná, jde o promyšlenou strategii výuky angličtiny s propracovanou metodikou pro mladší školní žáky a ze znalostí z ní lze čerpat i v dalších ročnících.

V prvních dvou ročnících se děti ještě nezaměřují na psaní slov, ale načerpají obrovské množství pasivních znalostí (porozumění). To vše je ještě podpořeno výukou rodilou mluvčí v jiných předmětech a tím i vnímaní angličtiny nejen jako předmětu, ale i běžné součásti školního života.

Více informací o učebnici a metodice na:


3. a 4. třída

Děti přechází ve 3. třídě na učebnici Incredible English a začínají se více seznamovat s psanou formou angličtiny. Tato učebnice a její metodika mají výhodu v tom, že v sobě mají zabudovanou přípravu na Cambridgeské zkoušky a to tím, že používají stejný formát cvičení, stejnou slovní zásobu a nabízí ukázkové testy na konci učebnice a v učitelských materiálech. Děti jsou tedy díky práci s touto učebnicí zvyklé cvičení přirozeně plnit a často již podle vizuální podoby cvičení ví, jaké je zadání. Děti se také naučí i číst (nejen poznat sluchem) základní instrukce a poznají, zda jde o poslech, psaní, spojování nebo čtení.

Pomalu se také začíná s tvorbou anglických vět, nejčastěji v kontextu probírané gramatické struktury. Děti tvoří hodně vět podle vzoru, a nakonec jsou podporovány v tom, aby věty tvořily samy. V tomto věku ještě děti neumí použít gramatické struktury jinde než v rámci probírané látky. Klade se důraz na používání instrukcí a základních frází jen v angličtině. Ve 4. třídě se zároveň začíná s tvorbou vlastních textů podle vzoru.

Ve 3. třídě se začíná se zkouškovými materiály s označením Pre A1 Starters, to znamená první krůčky přípravy na zkoušku. Druhý díl Incredible English má na konci test právě na zkoušku Starters a děti by v této fázi měly být připravené zkoušku úspěšně složit. Učebnice se ve většině tříd dokončuje během prvního pololetí 4. třídy a poté je možné si test vyzkoušet ve škole a na konci školního roku (termíny jsou v každém zkouškovém centru jiné) se přihlásit na opravdový test od Cambridge.

Cambridgeské zkoušky jsou koncipované tak, že certifikát dostane každé dítě, které se na zkoušku dostaví, liší se pouze počet získaných štítů - minimálně jeden, maximálně pět.

Ceny zkoušek se odvíjejí od zkouškového centra a v červnu 2021 se pohybují od 1.390,- Kč do 1.650,- Kč. Děti je možné přihlásit hromadně a při větším počtu dětí lze domluvit i různé slevy či příjezd zkušebních komisařů do školy. Vše záleží na počtu dětí a zkušebním centru.

Více informací o Pre A1 Starters na:


5. třída

V 5. třídě by děti měly mít za sebou složení zkoušky Pre A1 Starters a být přibližně v polovině třetího dílu učebnice Incredible English. Gramatické struktury začínají být složitější a děti se věnují čtení delších textů a tvorbě textů vlastních. Aktivní použití angličtiny se rozvíjí čím dál více a děti pomalu začínají být schopné kombinovat znalosti různých struktur a samostatně vymýšlet věty i mimo právě probírané gramatické struktury a slovní zásobu.

Třetí díl učebnice se věnuje přípravě na zkoušku A1 Movers, učí děti potřebnou slovní zásobu a formát cvičení. Do hodin bude navíc zařazena příprava na zkoušku formou doplňkových materiálů poskytovaných zkouškovými centry. Všechny děti nemusí dosáhnout potřebné úrovně již na konci 5. ročníku, ale všem bude nabídnuta možnost složit zkušební zkoušku v rámci výuky na konci školního roku.

Cambridgeské zkoušky jsou koncipované tak, že certifikát dostane každé dítě, které se na zkoušku dostaví, liší se pouze počet získaných štítů - minimálně jeden, maximálně pět.

Více informací o A1 Movers:


6. a 7. třída

Ve vyšších ročnících se pro výuku angličtiny používá učebnice English Plus, jejíž díly se liší podle úrovně skupiny a pohybují se od úrovně A1 až do úrovně B2.

V 6. a 7. třídě se navíc žáci budou věnovat přípravě na zkoušku A2 Key for Schools. Příprava bude probíhat v rámci hodin, kdy se jako doplňkové materiály budou používat materiály ke zkoušce a zkušební testy. Na úroveň A2 se žáci mohou dostat mezi 6. a 9. ročníkem a je tedy na nich, kdy budou připraveni. Žáci budou skládat zkoušku nanečisto v rámci hodin angličtiny na Smartu a budou dostávat Smart certifikát. Pro zájemce bude možnost přihlásit se na opravdovou zkoušku v některém ze zkušebních center.

Ceny se liší podle zkušebního centra a v červnu 2021 se pohybují kolem 3000,- Kč.

Více informací o zkoušce A2 Key for schools na:


8. a 9. třída

Ve vyšších ročnících se pro výuku angličtiny používá učebnice English Plus, jejíž díly se liší podle úrovně skupiny a pohybují se od úrovně A1 až do úrovně B2.

V případě, že žáci úspěšně složí zkoušku A2 Key for schools, budou se v 8. a 9. ročníku věnovat přípravě na zkoušku B1 Preliminary for schools. Příprava bude probíhat v rámci hodin, kdy se jako doplňkové materiály budou používat materiály ke zkoušce a zkušební testy. 

Více informací o zkoušce B1 Preliminary for schools na: