ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Rada školské právnické osoby

Rada ŠPO Základní školy SMART se řídí ustanovením § 131 a § 132 školského zákona č. 561/2004

  1. dbá na zachování účelu, pro který byla ŠPO zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem včetně finančních prostředků,
  2. schvaluje jednání učiněná jménem ŠPO před jejím vznikem,
  3. schvaluje rozpočet ŠPO a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní uzávěrku,
  4. schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád ŠPO,
  5. projednává návrhy změn zřizovací listiny,
  6. navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí, rozdělení ŠPO a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení ŠPO,
  7. rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti ŠPO,
  8. schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů ŠPO neuvedených v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi,
  9. schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ŠPO. 

Podrobné informace k fungování Rady ŠPO naleznete níže, v dokumentu Jednací řád Rady ŠPO: