ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Rada školské právnické osoby

 • Ing. Jiří Puršl - předseda - purslj.skolasmart@iskola.cz, tel: 602 286 089
 • Ing. Josef Vozáb
 • Manika Kopáčková

Rada ŠPO Základní školy SMART se řídí ustanovením § 131 a § 132 školského zákona č. 561/2004

 1. dbá na zachování účelu, pro který byla ŠPO zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem včetně finančních prostředků,
 2. schvaluje jednání učiněná jménem ŠPO před jejím vznikem,
 3. schvaluje rozpočet ŠPO a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní uzávěrku,
 4. schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád ŠPO,
 5. projednává návrhy změn zřizovací listiny,
 6. navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí, rozdělení ŠPO a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení ŠPO,
 7. rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti ŠPO,
 8. schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů ŠPO neuvedených v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi,
 9. schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ŠPO. 

Podrobné informace k fungování Rady ŠPO naleznete níže, v dokumentu Jednací řád Rady ŠPO: