Adaptační skupinka ukrajinských žáků

18.05.2022

Koncem března jsme v rámci naší školy utvořili adaptační skupinku 17ti ukrajinských žáků ve věku 6-14 let. Pod vedením 2 ukrajinských pedagogů a jedné české asistentky pedagoga  jsme s dětmi denně aktivně pracovali na jejich aklimatizaci na české prostředí, zapojení se do celoškolních aktivit a především na zlepšení jazykových dovedností.

Den Země - celoškolní výlet na Kokořínsko

vystoupení UA skupinky na školním Shromáždění

- píseň KALINA -


Dne 17. 8. 2022 se do naší školy přijela podívat předsedkyně Parlementu ČR Martina Adamová Pekarová. 

vystoupení UA skupinky na letní Zahradní slavnosti


V průběhu měsíce května se nám podařilo na tyto aktivity od MŠMT získat dotaci: "Aktivita B - adaptační volnočasové skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku" ve výši 315.000,- Kč.

Tato adaptační skupinka fungovala od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022 a jejím hlavním cílem bylo podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, adaptaci, socializaci, duševní pohodu a duševní zdraví dětí cizinců4 od 6 do 15 let migrujících z Ukrajiny a snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem, které pobývají v ČR.

Aktivita byla realizována v rozsahu 20 hodin/týdně, a to po dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dnech státních svátků, pracovního volna a pracovního klidu.Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání programu. 

Součástí aktivity je podpora rozvoje jazykových dovedností v českém jazyce v minimálním rozsahu 10 hodin.

Po dobu realizace je aktivita zajištěna 2 zletilými svéprávnými osobami, z nichž alespoň jedna musí být rodilým mluvčím českého jazyka nebo ovládat český jazyk v úrovni B2 CEFFR.

"Realizace aktivity byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy."