Grant na podporu doučování žáků

01.07.2022

Začátkem července 2022 nám byl z MŠMT přidělen grant ve výši 7.150,- Kč na podporu žáků, kteří byli negativně ovlivněni dopady pandemie covid-19.

Projekt Doučování v ZŠ Smart (7.150,- Kč) je realizován přímo v naší škole. S dětmi pracujeme od začátku tohoto školního roku 3 lektoři, protože po ukončení lockdownů a návratů dětí zpět do škol se vyskytly u řady z nich problémy s učením, snížila se jejich osobní motivace a chuť do školní práce a zároveň někteří z nich se úplně ztratily v dodržování svých povinností a plnění úkolů. Pracujeme se 2 skupinkami a dále s několika dětmi individuálně.

  1. Skupinka páťáků - ti v průběhu pandemie COVID-19 byli negativně ovlivněni ztrátou motivace. Děti, kteří měly potenciál a velmi dobré studijní výsledky, ale po návratu do školy se jejich práce významně zhoršila. Potřebovaly tak individuální péči a znovu podpořit chuť do vzdělávání. Zde jsme se zaměřili především na český jazyk a matematiku, ale občas si děti samy vyžádaly i opakování anglického jazyka či např. přírodovědy.
  2. Skupinka starších žáků ze II. st - I těm se významně zhoršily studijní výsledky. Zde se jednalo o aktuálně velmi slabé žáky, kteří úplně ztratili chuť do práce, zhoršil se jejich celkový prospěch a školní docházka. Zde jsme se při doučování zabývali především matematikou a češtinou.
  3. Individuální doučování - žákyně před Covidem nastoupila do naší školy nově a jelikož je bilinqvní (česko-anglická), stále má potíže s používání českého jazyka. Jednalo se o žákyni 9. třídy a protože jí čekaly přijímací zkoušky na SŠ, zaměřili jsme její doučování nejen na posílení úspěchu při testech, ale zároveň i do budoucna, pro její přechod na SŠ. Zde jsme se věnovali primárně českému jazyku a české gramatice.


Po prázdninách, v dalším školním roce jsme se rozhodli opět využít nabídku a požádat o další grant v rámci projektu Doučování 2. Projekt jsme realizovali od září - prosince a celková výše přidělené dotace byla 4.800,- Kč.

Tentokrát jsme se zaměřili na doučování ve 2 skupinách:

  1. skupinka žáků 6. - 8. třídy - dlouhodobě se potýkající s horšími studijními výsledky. 3 z nich se účastnili již předchozího Doučování. 2 jsme doporučili nově. Žáci stále nedostatečně plnili své školní úkoly, nestíhali probírané učení a někteří z nich potřebovali individuálním přístupem dovysvětli látku, kterou z hodin nebyli schopni pochopit tak, aby jí rozuměli. Doučování se primárně zaměřovalo na matematiku, protože vybraní žáci v tomto předmětu vykazovali nejslabší výsledky. Několikrát si ovšem sami vyžádali i probrání látky z jazyka českého či anglického. 
  2. skupinka 2 žáků 9. třídy - ti při distanční výuce vnímali, že nejsou dostatečně připraveni na přechod na přírodovědné SŠ. V době covidy jsme nebyli schopni dětem nabídnout laboratovní práce, pokusy a další chemicko-fyzikální aktivity. Proto právě tyto věci + prohloubení porozumění danému CH a F učivu bylo hlavní náplní doučování této dvojice. U těchto šlo o doučování z důvodů prohloubení učiva né z důvodu nedostatečných výsledků.


Financováno Evropskou unií - Next Generation EU

Účel dotace: Vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím úhrady ostatních osobních nákladů (odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů) za individuální nebo skupinové doučování žáků školy.